O členstvo v UPP SR môže požiadať každá fyzická a právnická osoba, ktorá prejaví záujem o naplnenie cieľov UPP SR a splní podmienky členstva. Členstvo vzniká vyplnením písomnej prihlášky, zaslaním prihlášky poštou alebo prostredníctvom e-mailu Tajomníkovi UPP SR a uhradením členského príspevku.

UPP SR rozlišuje kolektívnych a individuálnych členov:

Individuálne členstvo

pre fyzické osobyPredpoklady:

  • vysokoškolské právnické vzdelanie aspoň magisterského stupňa,
  • pracovná zmluva, v ktorej je rozhodujúca pracovná náplň výkon právnickej služby.

Výška ročného členského príspevku: 20 €

Kolektívne členstvo

pre právnické osoby

Predpoklady:

  • právnická osoba zamestnáva osoby, ktoré spĺňajú kritéria pre individuálne členstvo. Osobám, zamestnaným u kolektívneho člena a spĺňajúcim kritéria individuálneho člena je umožnená registrácia za individuálneho člena. Takto registrovaný individuálny člen má všetky práva člena UPP SR.
  • Obmedzenie: Zamestnanci súdov, prokuratúry a právnických alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú advokáciu, exekútorskú alebo notársku činnosť na základe osobitného predpisu, nemôžu byť členom UPP SR.
Výška ročného členského príspevku: 200 €

Vyplňte si prihlášku ešte dnes!

Písomnú prihlášku prosím vyplňte a zašlite poštou
alebo prostredníctvom e-mailu Tajomníkovi UPP SR.

Prihláška individuálneho člena Prihláška kolektívneho člena
Súhlas so spracovaním osobných údajov