Členská prihláška

O členstvo v UPP SR môže požiadať každá fyzická a právnická osoba, ktorá prejaví záujem o naplnenie cieľov UPP SR a splní podmienky členstva. Členstvo vzniká vyplnením písomnej prihlášky, zaslaním prihlášky poštou alebo prostredníctvom e-mailu Tajomníkovi UPP SR a uhradením členského príspevku.

UPP SR rozlišuje kolektívnych a individuálnych členov:

Individuálne členstvo

pre fyzické osoby

Predpoklady:

  • vysokoškolské právnické vzdelanie aspoň magisterského stupňa,
  • pracovná zmluva, v ktorej je rozhodujúca pracovná náplň výkon právnickej služby.
Výška ročného členského príspevku: 15 €

Kolektívne členstvo

pre právnické osoby

Predpoklady:

  • právnická osoba zamestnáva osoby, ktoré spĺňajú kritéria pre individuálne členstvo. Osobám, zamestnaným u kolektívneho člena a spĺňajúcim kritéria individuálneho člena je umožnená registrácia za individuálneho člena. Takto registrovaný individuálny člen má všetky práva člena UPP SR.
  • Obmedzenie: Zamestnanci súdov, prokuratúry a právnických alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú advokáciu, exekútorskú alebo notársku činnosť na základe osobitného predpisu, nemôžu byť členom UPP SR.
Výška ročného členského príspevku: 200 €

Vyplňte si prihlášku ešte dnes!

Písomnú prihlášku prosím vyplňte a zašlite poštou
alebo prostredníctvom e-mailu Tajomníkovi UPP SR.

Prihláška individuálneho člena Prihláška kolektívneho člena
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zoznam kolektívnych členov

Slovenské energetické strojárne, a.s.
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
Philip Morris Slovakia s.r.o.
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Siemens, s.r.o.
Skanska SK, a.s.
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
SPP - distribúcia, a.s.
 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Veolia Energia Slovensko, a.s.
SLOVNAFT, a.s.
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
ŠPED - TRANS Levice, a.s.,
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Členská prihláška