Ochrana osobných údajov

Memorandum na ochranu osobných údajov Únie podnikových právnikov SR

 

Ochrana súkromia našich členov a ďalších subjektov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere. Všetci návštevníci tejto internetovej stránky nájdu v tomto dokumente všetky potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Toto Memorandum na ochranu osobných údajov (ďalej v texte ako „Memorandum“), Vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov.

O Únií podnikových právnikov SR

Únia podnikových právnikov SR (ďalej v texte ako „UPP SR“), je dobrovoľné, apolitické, neziskové a odborné združenie fyzických a právnických osôb, založené za účelom presadzovania záujmov svojich zamestnávateľov, presadzovania a ochrany profesijných záujmov svojich členov, podpory ich odborného vzdelávania, zastupovania členov pri jednaní so štátnymi a neštátnymi organizáciami za účelom posilnenia spoločenského vplyvu podnikových právnikov v spoločnosti.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR), zákonom o ochrane osobných údajov a ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich členov a ďalších dotknutých osôb je Únia podnikových právnikov SR, odborné združenie fyzických a právnických osôb so sídlom Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika, IČO: 45 756 775, zapísané vo forme občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR.   

Aké údaje o Vás spracúva UPP SR 

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V UPP SR spracúvame len také osobné údaje, aby sme v adekvátnej miere vedeli napĺňať predmet činnosti UPP SR a tomu zodpovedajúce aktivity. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Vzhľadom na uvedené tak medzi spracúvané údaje patria predovšetkým kategórie osobných údajov slúžiacich na účel registrácie dotknutých osôb v súvislosti s realizovaním jednotlivých aktivít UPP SR, ako je organizácia workshopov, konferencií alebo iných podujatí. Vzhľadom na skutočnosť, že UPP SR je odborným združením fyzických a právnických osôb, tento dokument sa nevťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú právnických osôb, ani na kontaktné údaje o právnických osobách.

Na aký účel spracúva UPP SR Vaše údaje

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že Vaše osobné údaje potrebujeme za účelom realizácie predmetu činnosti UPP SR a s tým súvisiacich aktivít, ako je vytváranie platformy na zdieľanie skúseností, organizácia pravidelných stretnutí/diskusií členov združenia a pracovných skupín, ako aj podujatí, školení a workshopov na konkrétne témy vrátane rozvoja webových stránok. Osobné údaje za účelom realizácie týchto aktivít získavame priamo od Vás alebo formou vyplnenia elektronického formulára na www.uppsk.sk, kde o Vás spracúvame meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame v UPP SR na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 • identifikácia a overenie identifikácie účastníkov našich aktivít,
 • registrácia účastníkov podujatí organizovaných UPP SR,
 • propagácia činnosti UPP SR prostredníctvom internetu.

UPP SR chráni Vaše údaje

V UPP SR platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú oprávnené osoby prístup k Vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo UPP SR, s výnimkou prípadov, kedy by sme tak boli povinní postupovať na základe príslušného právneho predpisu.

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní Vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 • spracúvame a zhromažďujeme Vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali,
 • vedome a neoprávnene nezasahujeme do Vášho práva na ochranu súkromia,
 • chránime Vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím,
 • oprávnené osoby sú viazané mlčanlivosťou, osobné údaje dotknutých osôb nesmú poskytovať tretím stranám.

Aké máte voči UPP SR práva:

Máte právo na prístup k Vašim údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje UPP SR,
 • účely spracúvania,
 • kategórie osobných údajov,
 • kategórie príjemcov Vašich údajov,
 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu,
 • doby spracúvania údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje,
 • informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť osobné údaje.

Máte právo na opravu Vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o Vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez Vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli UPP SR.  

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Vaše právo namietať Vám prislúcha predovšetkým v prípadoch, ak spracúvame Vaše osobné údaje pre potreby oprávneného záujmu na našej strane.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov 

Za určitých okolností môže nastať situácia, že Vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať.

Máte právo na vymazanie Vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa Vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti ste ako dotknutá osoba povinný preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania.

Máte právo na prenos Vašich údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti doručenej na: lucia.cabova@ssd.sk , riadne označíte vrátane emailovej adresy tretej strany. 

Ako si uplatníte Vaše práva k osobným údajom

Všetky Vaše práva k osobným údajom si môžete v UPP SR uplatniť zaslaním žiadosti na: Emailová adresa: lucia.cabova@ssd.sk 

UPP SR si v zmysle GDPR vyhradzuje právo požadovať identifikačné údaje dotknutej osoby, aby v záujme ochrany práv dotknutých osôb zabezpečila dostatočnú identifikáciu osoby žiadateľa.

UPP SR má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. UPP SR informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako dlho spracúvame v UPP SR Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. po dobu, kedy pre daný účel spracúvania existuje na strane UPP SR právny dôvod. Máme záujem, aby ste boli informovaní o našich aktuálnych činnostiach a preto v prípade, že budete účastní na našej aktuálnej aktivite, môžeme použiť Vaše osobné údaje pre tento účel aj pre nasledujúce podujatie. Ak ide o osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. V prípade, ak zanikne dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, tieto bezodkladne vymazávame.  

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe súhlasu

Marketingové aktivity považujeme za vhodný nástroj, ako Vás upozorniť na našu činnosť a aktuálne podujatia, ktoré pre Vás organizujeme. Aby sme vás mohli informovať o našej činnosti a zároveň mali možnosť získať od Vás informácie za účelom organizovania nášho podujatia vrátane spracovania následnej spätnej väzby, potrebujeme mať Vaše údaje. V prípade, ak nemáte záujem, aby sme Vás viac informovali o našej činnosti, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií na: lucia.cabova@ssd.sk

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich obrazových a zvukových záznamov vyhotovovaných na nami organizovaných podujatiach, sme oprávnení v rozsahu takto udeleného súhlasu, vhodným spôsobom požiť Vaše osobné údaje za účelom realizácie marketingových aktivít prostredníctvom nami produkovaných informačných materiálov, na našej internetovej stránke www.uppsk.sk.

Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať na mailovej adrese lucia.cabova@ssd.sk

Poskytnutie Vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od Vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na lucia.cabova@ssd.sk

 


 

Cookies

Súbor cookies umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už niekedy navštívili a o aké stránky ste mali záujem. Vaša návšteva tak môže byť komfortnejšia, bez potreby opätovného nastavenia prehliadača. Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne typy cookies. Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

 

Čo je to Cookie?

Cookies je malý textový súbor, ktorý sa odosiela do vášho počítača (tabletu, smart phonu) z internetových stránok pri prvej návšteve. Vďaka tejto jednoduchej informácii si stránka zapamätá informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a iné nastavenia. Súbor cookies umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už niekedy navštívili a o aké stránky ste mali záujem. Vaša návšteva tak môže byť komfortnejšia, bez potreby opätovného nastavenia prehliadača.

 

Používanie Cookies

Cookies používame na účely skvalitnenia služieb návštevníkom webovej stránky. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našich stránok. Svojím výberom nám dávate súhlas s ich spracúvaním. Kliknutím na „Prispôsobiť“ sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia týchto údajov chcete povoliť. Vďaka nej môžeme zaznamenávať návštevy a aktivity na stránke, čo nám pomáha lepšie pochopiť a zorientovať sa v tom, o aké informácie sa najviac zaujímate.

 

Aké cookies používame?

• Povinné (Nevyhnutné cookies)

Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre UPP SR ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonnej povinnosti – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

 

• Štatistiky (Analytické a štatistické cookies)

Umožňujú UPP SR rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To UPP SR pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje jej webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá. Súčasne pomáhajú UPP SR porozumieť tomu, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami anonymným zhromažďovaním a oznamovaním informácií.

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

 

Nastavenie alebo odstránenie Cookies

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.