Našou pridanou hodnotou je orientácia na prax, hovorí tajomníčka Lucia Čabová

 

„Som presvedčená o tom, že každý, kto pracuje na právnom oddelení nejakej obchodnej spoločnosti by mal mať vytvorený priestor od svojho zamestnávateľa, aby sa mohol vzdelávať a aby mohol byť účastný pracovných brainstormingov a diskusií za účelom výmeny pracovných skúseností. Za pridanú hodnotu UPP SR považujem našu orientáciu najmä na prax,“ hovorí Lucia Čabová, ktorá je tajomníčkou Únie podnikových právnikov SR. Túto funkciu zastáva od roku 2015.

Okrem toho pôsobí ako compliance právnik v oblasti energetiky a vykonáva aj činnosť zodpovednej osoby v obchodnej spoločnosti. Pracovne sa orientuje na IT právo, ochranu osobných údajov, právo obchodných spoločností a pozemkové právo.

Status podnikového právnika má už deviaty rok. „Podnikovou právničkou som sa stala vlastne hneď po ukončení štúdia na po ukončení štúdií na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Myslím si, že mojou výhodou bolo, že už počas študentských čias som mala možnosť stážovať v rôznych inštitúciách, od advokátskej kancelárie, cez exekútorsky úrad, ale napríklad aj v kancelári Verejného ochrancu práv. Preto hneď po ukončení štúdií som mala jasnú predstavu, na ktorú právnu profesiu sa chcem zamerať,“ vysvetľuje Lucia.

V Únii zabezpečuje skôr výkonné činnosti. V rámci organizácie jednotlivých podujatí vyhľadáva zaujímavé a aktuálne témy, o ktorých by podnikoví právnici mohli diskutovať a ktoré by boli pre členov prínosom. Dohliada tiež na hospodárenie UPP SR a snaží sa o to, aby sa Únia dostala do povedomia širokej odbornej verejnosti.

„Spolu s predsedom, Mariánom Cesnekom, a Výkonným výborom UPP SR sa snažíme vytvárať zázemie podnikovým právnikom a byť silnou a celospoločensky uznávanou platformou. Spolupracujeme s významnými inštitúciami, napríklad Právnickou fakultou UK, štátnymi orgánmi a významnými úradmi alebo Úniou podnikových právnikov ČR. Verím, že aj v tomto roku nadviažeme viaceré partnerstvá, ktoré budú naším členom prospešné,“ uzatvára Lucia Čabová, ktorá tiež zastupuje UPP SR v Spolku pre ochranu osobných údajov, a je členom poroty DPO roku 2021.