Predseda Marián Cesnek o cieľoch Únie pre tento rok

Predseda Marián Cesnek stojí na čele Únie už 7. rokom. Vykonáva svoj 4. mandát, v rámci ktorého sa stále snaží o podporu, ochranu a odborné vzdelávanie podnikových právnikov.

Podnikovým právnikom je viac ako 20 rokov. Pôsobil na rôznych pracovných pozíciách, vrátane výkonu funkcií člena štatutárneho alebo dozorného orgánu obchodných spoločností. V súčasnosti je riaditeľom sekcie Právne v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Pýtali sme sa ho okrem iného na ciele Únie na tento rok.

V čom je profesia podnikového právnika najnáročnejšia?

„Počas mojej kariérnej praxe som zistil, že si vyžaduje osobitné skúsenosti a vedomosti, a je svojím spôsobom osobitná oproti iným právnickým profesiám. Podnikový právnik disponuje veľkým množstvom informácií o spoločnosti, ktoré mu umožňujú operatívne eliminovať právne riziká pri výkone podnikateľskej alebo inej činnosti. Preto si myslím, že podnikový právnik má svoje nenahraditeľné miesto v štruktúre každej obchodnej spoločnosti.“

Pribúda členov Únie?

„Únií sa vo veľmi krátkom období podarilo získať prostredníctvom individuálneho alebo kolektívneho členstva viac ako 300 podnikových právnikov. Ocenením našej činnosti je najmä skutočnosť, že záujem o členstvo v Únii podnikových právnikov neustále rastie a počet našich členov sa každým rokom zvyšuje. Osobitne nás teší aj narastajúci záujem o individuálne členstvo.“

Aké sú vaše ciele pre tento rok aj ďalšie obdobia?

„Do budúcnosti sa chcem ešte viac zamerať na vzdelávacie aktivity, spoluprácu s akademickou obcou v oblasti vzdelávania a zdieľania praktických skúseností pri aplikácii právnych predpisov, a tiež na kooperáciu s ostatnými právnickými profesiami. Perspektívne chceme naviazať úzku spoluprácu s Úniou podnikových právnikov ČR a neskôr aj so združením European Company Lawyers Association.“