Medzirezortné pripomienkové konanie

MPK – katastrálny zákon – Na stiahnutie TU