Odborný seminár Energetickej sekcie

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM:

 

Štvrtok 12. 04. 2018

 

12.00 – 13.00  príchod účastníkov do hotela Havrania v Zázrivej, ubytovanie

13.00 – 14.00  Čistá energia pre všetkých Európanov – vývoj prípravy balíka legislatívnych návrhov EÚ

prednášajúci: JUDr. Milan Roman LL.M., vedúci odboru Compliance, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

14:00 – 14:15  prestávka

14.15 – 15.15  Alternatívne riešenie sporov podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

prednášajúci: Mgr. Ján Kimák, odbor Legislatívy a právnej agendy, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví     

15.15 – 15.30  prestávka

15.30 – 16.15  Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

prednášajúci: Ministerstvo spravodlivosti SR – bude upresnené

16.15 – 16.30  prestávka

16.30 – 17.00 Zákon o podpore obnoviteľných zdrojoch energie a pripravovaná zmena systému podpory

prednášajúci: JUDr. Miroslav Šipoš, Východoslovenská distribučná, a.s.

      17.00 – 17.15  prestávka        

 

17.15 – 17.45  Elektronická komunikácia so súdmi – praktická ukážka,         

prednášajúci: Mgr. Juraj Kadaši, Stredoslovenská energetika, a.s.          

19.00 – 21.00  večera formou rautu v priestoroch reštaurácie hotela Havrania v Zázrivej

od 21.00          voľný program (posedenie v priestoroch reštaurácie / možnosť navštíviť wellness….)

 

Piatok 13. 04. 2018

 

07.30 – 09.30  raňajky, odubytovanie

09.30 – 12.00  Aktuálne otázky energetickej legislatívy – moderovaná diskusia v pracovných skupinách:

 

I. Neoprávnené odbery elektrickej energie – občianskoprávne alebo trestnoprávne konanie ?

II. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností, na ktorých sú situované elektroenergetické zariadenia – vstupy na pozemky,

III. Výruby v ochrannom pásme jestvujúcich/nových energetických zariadení – prienik zákona o energetike, zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny

IV. Nariadenie GDPR a jeho aplikácia v praxi

 

Podľa požiadaviek účastníkov je možné vytvoriť aj iné pracovné skupiny.

Na moderovanú diskusiu v pracovných skupinách si môžu účastníci pripraviť okruhy tém, praktické problémy, aktuálne otázky a pod.

Informácia o vedúcich jednotlivých pracovných skupín bude poskytnutá na odbornom seminári.

 

Zmena programu vyhradená.

 

Záväznú prihlášku – TU nám zašlite najneskôr do 06. apríla 2018  na e-mail: lucia.duranova@ssd.sk

 

 

Organizačné zabezpečenie stretnutia:

 

Únia podnikových právnikov SR

 

 JUDr. Lucia Ďuranová

tel. č. +421 41 519 2506

mobil 0915 804 227

lucia.duranova@ssd.sk

www.uppsk.sk

 

Ubytovanie: hotel Havrania v Zázrivej

         GPS: N 49° 18.134′ E019° 11.290′

                     http://www.hotelhavrania.sk

 

Účastníci si hradia ubytovanie priamo na recepcii hotela Havrania v Zázrivej.

 

Pre účastníkov je v mieste konania stretnutia pripravené ubytovanie v dvoj a troj lôžkových izbách v dňoch 12. – 13. 04. 2018 (1 noc).

Cena ubytovania je 45,- Eur + rekreačný poplatok 0,50,- Eur.

Svoju požiadavku  na ubytovanie vyznačte v záväznej prihláške.

 

 

Stravovanie: je zabezpečené v hoteli Havrania v Zázrivej

          1x večera, 1x raňajky, počas vzdelávania catering

 

Vložné – poplatok za odborný seminár: bude fakturovaný po skončení stretnutia

Vložné pre člena UPP SR                                                                             40,- Eur

Vložné pre nečlena UPP SR                                                                          60,- Eur

 

Toto podujatie je určené pre podnikových právnikov, prednostne pre členov UPP SR, preto si vyhradzujeme právo odmietnuť prihlášku nečlenov UPP SR v prípade naplnenia kapacity.